Đơn hàng bán thẻ

Tháng: Năm:

STT Sản phẩm/ Dịch vụ SỐ LƯỢNG HOA HỒNG
1 Thẻ thật 0 0
2 Thẻ ảo 0 0
3 Nạp tiền 0 0
Tổng cộng 0
STT Mã đơn hàng Số lượng thẻ Khách hàng Loại thẻ Mệnh giá Tổng Tiền Ngày tạo Trạng thái